KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

KASS YAZILIM VE OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ  TIİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (KASS YAZILIM) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
İş bu Aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla haraket eden KASS YAZILIM VE OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ  TIİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (KASS YAZILIM)  tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (‘’Kanun’’) uygun olarak KASS YAZILIM’a ait müşterilerinin, çalışanlarının, iş ortaklarının, potansiyel iş ortaklarının ve KASS YAZILIM ile ilişkisi bulunan 3.kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır. KASS YAZILIM ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.kassyazilim.com adresinde yer alan KASS YAZILIM Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan (KVK Politikası) erişebilirsiniz.

Kişisel Veriler Nelerdir?
KVKK bağlamında kişisel veri, bir gerçek kişiyi belirli ve belirlenebilir kılan her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Veri sorumlusu KASS YAZILIM tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıda belirtilmiştir:
• İsim ve Soyisim
• E-Posta Adresi
• TC Kimlik
• Telefon ve Faks Numarası
• Doğum Tarihi ve Cinsiyet Bilgileri
• Kamera ve Ses Kayıtları
• Araç Bilgileriniz
• Fotoğraflarınız
• Banka Hesap Numaranız ve Faturalama Bilgileriniz

Kişisel Verilerin İşlenme Ve Aktarılma Amaçları
Kişisel Veriler; hukuka kanunun amacına uygun olarak aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla;
• İnsan kaynakları politikalarının, ticari ortaklıklarının, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi
• Ürün ve hizmetlerinden kişisel veri sahiplerinin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi
• Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi
• Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması
• Kimliğinizin teyit edilmesi
• Yetkisiz ve hukuka aykırı işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi
• Memnuniyet analizi yapılabilmesi
• Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması
• İnternet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi
• KASS YAZILIM ‘da genel güvenliğin sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
Amaçlarıyla işlenmektedir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak KASS YAZILIM tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, KASS YAZILIM tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, KASS YAZILIM tarafından içerisinde giriş-çıkışlar, otopark ve asansör gibi ortak alanlarda kullanılan otomatik veri işleme cihazlarından ve KASS YAZILIM erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden toplamaktadır.
Kişisel verileriniz ayrıca kanunun 5.ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?
Kişisel verilerin işlenmesi, kanunun 5.maddesinde sayılan hallerden en az birinin bulunması durumunda mümkündür. Buna göre;

Kişisel verilerin işlenme şartları, yani hukuka uygunluk halleri, kanunda sınırlı sayıda belirtilmiş olup, bu şartlar genişletilemez. Kişisel veri izleme, kanunda bulunan açık rıza dışındaki şartlardan birine dayanıyorsa, bu durumda ilgili kişiden açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır. Veri işleme faaliyetinin, açık rıza dışında dayanakla yürütülmesi mümkün iken açık rızaya dayandırılması, aldatıcı ve hakkın kötüye kullanımı niteliğinde olacaktır. Nitekim ilgili kişi tarafından verilen açık rızanın geri alınması halinde KASS YAZILIM’’ın diğer kişisel veri işleme şartlarından birine dayalı olarak veri işleme faaliyetine sürdürmesi hukuka ve dürüstlük kurallarına aykırı işlem yapılması anlamına gelecektir.

Bu  kapsamda, veri sorumlusu KASS YAZILIM tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin amacının öncelikli olarak açık rıza dışındaki işleme şartlarından birine dayanıp dayanmadığı değerlendirilmeli, eğer bu amaç kanunda belirtilen açık rıza dışındaki şartlarndan en az birini karşılamıyorsa, bu durumda veri işleme faaliyetinin devamı için kişinin rızasının alınması yoluna gidilmelidir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE RIZA
Kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak KASS YAZILIM tarafından işlenebilmesi için veri sahibinin AÇIK RIZA’sına ihtiyaç duyulmaktadır.

Kanun çerçevesinde açık rıza, kişinin sahip olduğu verinin işlenmesine, kendi isteği ile ya da karşı taraftan gelen istek üzerine, onay vermesi anlamını taşımaktadır. Açık rızanın bir diğer önemi de veri işleyene gerçekleştireceği fiil konusunda yol göstermesidir. Kişi, açık rıza açıklaması ile aslında veri sorumlusuna kendi hukuksal değerine ilişkin verdiği kararı bildirmiş olmaktadır.

Açık rıza, ilgili kişinin, işlenmesine izin verdiği verinin sınırlarını, kapsamını, gerçekleştirilme biçimini ve süresini de belirlemesini sağlayacaktır. Açık rızanın bu anlamda, rıza veren kişinin olumlu irade beyanını içermesi gerekmektedir. Diğer mevzuattaki düzenlemeler saklı kalmak üzere, açık rızanın yazılı şekilde alınmasına gerek yoktur. Açık rızanın elektronik ortam ve çağrı merkezi vb. yollarla alınması da mümkündür. Burada ispat yükümlülüğü veri sorumlusuna aittir. Kanunun 3.maddesinde yer verilen açık rıza tanımı kapsamında, açık rızanın 3 unsuru bulunmaktadır:

1) Belirli Bir Konuya İlişkin Olması
Belirli bir konu ile sınırlandırılmayan ve ilgili işlemle sınırlı olmayan genel nitelikteki açık rızalar hukuken geçersiz sayılmaktadır. Geçerli olması için rızanın belirli bir konuya ilişkin olması gerekir.
Bunun anlamı ‘’Verilerin işlenmesini kabul ediyorum.’’ Şeklinde açık uçlu bir rızanın tek başına kanun bağlamında ‘’açık rıza’’ kabul edilmeyeceğidir.

Rızanın, başta hangi verilerin ne amaçlarla işleneceği olmak üzere işlemenin farklı noktaları açısından da verilmiş olması gerekir. Burada önemli olan tarafların karşılıklı makul beklentileri olacaktır. Anlaşılacağı üzere rızanın belirli bir konuya ilişkin olması, mahiyeti gereği bilgilendirilmeye dayanmasına da bağlıdır.

Veri sorumlusunun, gerçekleştireceği farklı işlemler için, ilgili kişi tarafından öngörülmesi muhtemel olması kaydıyla, ilgili kişinin açık rızasını bir defa alması kural olarak yeterlidir. Ancak veri sorumlusunun sonradan farklı amaçlarla bu verileri işlemek istemesi durumunda (üçüncü kişilere aktarım gibi= ayrıca buna rıza alınması gerekmektedir. Aynı durum, verilerin işlenme amaçlarının değişmesi halinde de geçerlidir.


2) Rızanın Bilgilendirmeye Dayanması
Rızanın verilmesinden önce ilgili kişinin işlemeyle alakalı bütün konularda açık ve anlaşılır bir biçimde bilgilendirilmesi gerekir. İlgili kişinin bilgilendirilmesine yönelik iki temel unsurdan bahsedilebilir;

3) Özgür İradeyle Açıklanması
Rıza ancak ilgili kişinin gerçek bir tercih ortaya koyabildiği halde geçerlidir. Aldatma, korkutma, baskıya maruz kalma veya rıza gösterilmediği takdirde önemli bir olumsuz sonuç doğacak olması rızayı özgür iradeye dayanmaktan uzaklaştırır.

Kişisel Veri Sahibi’nin KVK Kanubu Uyarınca Hakları

KASS YAZILIM olarak, kişisel verilerinizi işlediğimiz siz otel müşterilerimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımıza, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca kanundan doğan haklarınızı bildirmekte, söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verileri işlenen veri sahipleri, KVKK madde 11 uyarınca KASS YAZILIM’a karşı;

Kişisel veri sahipleri, sayılan haklarına ilişkin taleplerini, kimliklerinin tespit edilebileceği bilgi ve belgelerle birlikte www.kassyazilim.com adresinde yer alan ‘’KVKK Kapsamında Veri Sorumlusuna Başvuru Metni’’nde gösterilen yöntemlerle KASS YAZILIM’a ulaştırabilirler.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.